TrucaWhatsapp

Informació General

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web:

Cristian Toribio Amaro
NIF: 40450923H
Tel .: +34 644 90 80 59

Propietat intel·lectual

El lloc web www.cristiantoribio.com incloent a títol enunciatiu però no limitatiu seu contingut, programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat exclusiva de Cristian Toribio Amaro o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Cristian Toribio Amaro és el titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de Cristian Toribio Amaro (en endavant, el prestador) tots els drets sobre qualsevol contingut, servei o element de la seva propietat que s’incorporessin en el Lloc Web.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@cristiantoribio.com

Reserva de Drets

Cristian Toribio Amaro es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que o bé Cristian Toribio Amaro o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, signatura, etc.).

Cristian Toribio Amaro autoritza els usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s’incorporin.

L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i / o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Cristian Toribio Amaro es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. Cristian Toribio Amaro no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.

Llicència d’Enllaços

Tot enllaç de tercers a aquest web haurà d’enllaçar a la pàgina principal o d’entrada.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de Cristian Toribio Amaro.

L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del lloc web, ni realitzarà marcs ( “frames”) ni enllaços ensamblats ( “link inline”) de les pàgines de Cristian Toribio Amaro.

No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web o qualsevol de les Propietats de Cristian Toribio Amaro i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Cristian Toribio Amaro col·labora o és un soci col·laborador i / o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Cristian Toribio Amaro, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per Cristian Toribio Amaro.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic.

Cristian Toribio Amaro es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Cristian Toribio Amaro.

Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat oa tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de Cristian Toribio Amaro o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.